At home galery

 

EN:


An input source for the  Endless Bio exhibition concept is the reflection of relationship between subject - nature - economy.  Man´s perception of nature is based purely on economic indicators resulting in its  systematic destruction, pollution, overexploitation, acculturation or construction. As well as profit making of renewable resources.  That is why attention is focused on a man as a main figure in the story on slow emerging from the nature and the gradual process of entity-subject setting up.  The man thus created the continuation of a great story on progress with the prefix  bio ( in terms of the concept  metanarratives by the a French philosopher Jean-François Lyotard). The exhibition ambition is to contribute to and continue in the controversy whether the prefix  bio is enough for misleading. 


Displayed art is based on an attempt to reflect this issue artistically.  Choice of material is key for the author.   Material which is  authentic/natural and its original haptic  features are not distorted.  Designed by nature, the author put only finishing touches; the author additionally looks for and  finds mirroring of human figure fragments in organic forms. .  


Andrej Haršány (1984) works and lives in the municipality Borová near Trnava.


Studies

2005-2008 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava Faculty of Mass Media Communication, BC degree
2006-2012 Academy of Fine Arts and Design (AFAD) in Bratislava,  Department of Intermedia and Multimedia
Spatial Communication Atelier, doc. A. Čierny
2004-2006 training conducted by sculptor Andrei Rudavsky.
2009 traineeship at  University of Plymouth, England

Exhibitions: 
DATA BODY, 2010, solo exhibition, curator  M. Zajac, Klub3, GJK Trnava
FADE IN, 2011, PF01 Gallery, Bratislava, curator A. Čierny
2012 Figurines installation at i SNP Bridge
Rozmanitosť nutná/ Diversity is a must AFAD Model 2014, SNG, curators  L. Gregorová-Stachová, V. Kleinová, A. Tamásová
PechaKucha night, Trnava, 2014, Synagogue- contemporary art centre
BAGL, Postbahnhof, Berlin, 2015
Walking, solo exhibition, Synagogue- contemporary art centre Trnava, curator, R. Popelár, 2016
Koelner Liste, Cologne, 2017
Biennale small format sculptures, Trnava, Pezinok, Bratislava, Wroclaw, curator R. Popelár, 2017

SK:


Východiskovým bodom ideového rámca výstavy Endless Bio je reflexia problematiky vzťahov subjekt - príroda - ekonómia. Percepcia prírody človekom založená výsostne na ekonomických ukazovateľoch, čoho dôsledkom je jej systematické ničenie, znečisťovanie, drancovanie, skultúrňovanie, či budovanie. Rovnako ako aj snaha premeniť na zisk obnoviteľné zdroje. Do centra pozornosti sa tak dostáva človek, ktorý je hlavnou postavou v príbehu o pomalom vymaňovaní sa z prírody a postupnom procese utvárania subjektu. Človek tak vytvoril pokračovanie veľkého rozprávania o pokroku s predponou bio ( v zmysle koncepcie tzv. Metanarácie od francúzskeho filozofa Jean-François Lyotarda ). Ambíciou výstavy je prispieť a pokračovať v polemike, či predpona bio je dostačujúca na zavádzanie a okrášľovanie.


Vystavené diela vychádzajú zo snahy výtvarne reflektovať uvedenú problematiku. Pre autora je kľúčový výber materiálu.  Materiál, ktorý je autentický / prírodný a nie sú narušené jeho pôvodné haptické vlastnosti. Vytvorený prírodou, iba jemnými zásahmi dotvorený rukou autora, ktorý dodatočne hľadá a nachádza v organických formách zrkadlenie fragmentov ľudskej figúry.


Andrej Haršány (1984) žije a tvorí v obci Borová pri Trnave.


štúdium

2005-2008 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Masmediálna komunikácia ,titul Bc.
2006-2012 VŠVU, Katedra intermédií a multimédií,
ateliér priestorových komunikácií, doc. A. Čierny
2004-2006 príprava pod vedením akad. soch. A. Rudavského
2009 zahraničná stáž na University of Plymouth, Anglicko

Výstavy: 
DATA BODY, 2010, samostatná výstava, kurátor M. Zajac, Klub3, GJK Trnava
FADE IN, 2011, PF01 Gallery, Bratislava, kurátor A. Čierny
2012 inštalácia figúr na most SNP
Rozmanitosť nutná/ VŠVU Model 2014, SNG, kurátorky L. Gregorová-Stachová, V. Kleinová, A. Tamásová
PechaKucha night, Trnava, 2014, Synagóga- centrum súčasného umenia
BAGL, Postbahnhof, Berlín, 2015
Walking, samostatná výstava, Synagoga-centrum súčasného umenia Trnava, kurátor, R. Popelár, 2016
Koelner Liste, Kolín nad Rýnom, 2017
Bienále plastiky malého formátu, Trnava, Pezinok, Bratislava, Wroclaw, kurátor R. Popelár, 2017