At home gallery

 
 

-SK-


Alison Safford (USA)


A/Musing the Muse

Be/Musing the MuseA/Musing the Muse je inšpirované kométou známou ako 67P/Čurjumov–Gerasimenko; mojou múzou v tomto prípade. V roku 2014 bola Európska vesmírna stanica Rosetta prvou kozmickou loďou, ktorá pristála na kométe, a posielala späť dáta, tak cvrlikavé zvuky ako aj zábery miest z povrchu 67P. Zvuk, aj keď je elektronicky upravený tak, aby bol počuteľný pre ľudské ucho, je fascinujúci. My ľudia si poľudšťujeme predmety. Zvuky kométy sa zdajú byť zámerné alebo zhovorčivé.

 

Zvláštny tvar kométy je spôsobený nasledovným: "Dvojchlopňový tvar kométy je výsledkom miernej kolízie dvoch objektov pri nízkej rýchlosti."

Je pomenovaná po dvoch ruských astronómoch.

Veci sa stretávajú, veci sa rozchádzajú.

Opakujú sa.


Doba obehu kométy 67P je 6,45 rokov.

Ja sa vraciam do Šamorína po 6,3 rokoch.

Veci prichádzajú, veci odchádzajú.

Myšlienky prichádzajú, myšlienky odchádzajú.

Múzy inšpirujú, keď chcú.

Mliečňanská  / Mliečna cesta je tým miestom.

Múzy, ľudia, myšlienky zavítajú, keď chcú.

Tieto veci sú zvyčajne nekontrolovateľné, ale snažím sa im porozumieť.

Chcem obveseliť kométu, aby zostala.

Príde.

Odíde.

Vráti sa.


Alison Safford je umelkyňa z Bostonu, ktorej tvorba zahrnuje sochárstvo, inštaláciu, video a kreslenie. Jej práca často odhaľuje zložitosti, ktoré poukazujú na vážnosť a absurdnosť situácie, atraktívnosť materiálu a odpudivosť formy, absenciu tela, aj prítomnosť túžby. Zameriava sa na náš intelekt i naše zmysly, hravo rozoberá veci a preskupuje ich, aby sa pokúsili mať zmysel pre svet. Toto je jej druhá inštalácia pre Šamorín.


-HU-


Alison Safford (USA)

A/Musing the Muse

Be/Musing the Muse


Az A/Musing kiállítás múzsája a 67/P Csurjumov-Geraszimenko nevet viselő üstökös. Ez az üstökös jelenleg az én múzsám is. Az Európai Űrügynökség Rosetta nevű űrszondája volt az első ember által alkotott szerkezet, amely 2014-ben egy üstökös felszínén landolt, ahonnan adatokat küldött vissza. Ezek az adatok egyrészt tücsökciripelés-szerű hangok, másrészt pedig a 67/P felszínéről származó felvételek voltak. Az üstökös hangját ugyan elektronikus átalakítás segítségével tették az emberi fül számára is hallhatóvá, mégis delejező erővel hat. Mi, emberi lények a tárgyainkat is emberszerűvé tesszük. Az üstökös hangja mármár szándékosnak és kommunikatívnak tűnik.


Az üstökös furcsa alakját (magyarul „űrkacsának“ is nevezték ford.megj. ) a következőképpen indokolták:  „ Az üstökös két lebenyre emlékeztető alakja két tárgy finom, alacsony sebességű ütközésének az eredménye. “

Nevét két orosz űrkutatóról kapta.

A dolgok találkoznak, és elválnak egymástól.

Ez ismétlődik.


A 67P üstökös földkörüli keringési ideje 6,45 év.

Én 6,3 év után jöttem vissza Somorjára.

A dolgok jönnek, a dolgok mennek.

A gondolatok jönnek, a gondolatok mennek.

A múzsák akkor inspirálnak, amikor ők akarják.

Ez a Tejfalusi úton/ a Tejúton történik.

A múzsák, az emberek, a gondolatok akkor jönnek, amikor ők akarják.

Ezek a dolgok általában irányíthatatlanok, de igyekszem megérteni őket.

El akarom szórakoztatni az üstököst, hogy maradásra bírjam.

Érkezik.

Elmegy.

Visszajön.


Alison Safford művész Bostonból származik, alkotási területei a szobrászat, az installáció, a videó és a rajz. Munkája gyakran olyan bonyolult dolgokat tár fel, mint a helyzetek komolyságának és az abszurditásának, illetve az anyag vonzerejének és a forma visszataszítóságának, a test hiányának, de annak ellenére a vágy jelenlétének az egyidejűsége.  Úgy kapcsolja össze az intellektusunkat és az érzékeinket, hogy a a dolgokat ugyan játékosan elemzi, de mégis úgy próbálja átrendezni őket, hogy a világ számára értelmet nyerjenek.  A jelenlegi installáció a művész második munkája Somorján.
-EN-


Alison Safford (USA)

A/Musing the Muse

Be/Musing the Muse


A/Musing the Muse is inspired by the comet known as 67P/Churyumov–Gerasimenko; my muse in this case. In 2014 the European Space Station’s Rosetta was the first spacecraft to land on a comet, sending back data including chirping noises and on-site images both from the surface of 67P. The sound, although electronically manipulated so it is audible to the human ear, is mesmerizing. As humans, we anthropormorphize objects. The comet sounds seem intentional or communicative.


The strange shape of the comet is caused by the following: “The two-lobe shape of the comet is the result of a gentle, low-velocity collision of two objects.”

It is named for two Russian astronomers.

Things come together, things move apart.

Repeat.


67P’s orbital period is 6.45 years.

I return to Samorin after 6.3 years.

Things come, things go.

Ideas come, ideas go.

Muses inspire when they want.

Mliečaňská/ Milky Way is the locus.

Muses, people, ideas visit when they want.

These things are usually uncontrollable, but I strive to understand.

I want to amuse the comet, to make it stay.

It will come.

It will go.

Repeat.


Alison Safford is an artist from Boston whose work includes sculpture, installation, video and drawing. Her work often reveals complexities, showing both the seriousness and absurdity of a situation, the attractiveness of a material and the repulsiveness of a form, the absence of the body but the presence of longing. She engages both our intellect and our senses, playfully taking things apart and rearranging them to try to make sense of the world. This is her second installation for Samorin.


Výstavy a koncerty

z  verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia